Juridiska tjänster och juridisk rådgivning

Våra jurister betjänar privatpersoner och företag i hela landet. Våra specialområden är planläggning, fastighetstvister, samägande, avtalsrätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt samt miljörätt. Vi arbetar alltid kundorienterat och effektivt. Vårt mål är att uppnå den lösning som är bäst för kunden.

Planläggning

 

I beredningsfasen för en landskapsplan, generalplan eller detaljplan kan planen påverkas genom förhandlingar och anmärkningar. Vi sköter all intressebevakning för er som rör planläggningen. Vi biträder också i förhandlingar om markanvändningsavtal samt ärenden som rör förköp och inlösen.

 

Fastighetstvister och fastighetsförrättningar

Tvister och rättegångar som gäller fastigheter kräver specialkunskaper. Vi biträder vid ersättningsärenden som behandlas i jorddomstolar samt vid tvister gällande fastighetsköp och skadeståndsärenden som rör fastigheter och som behandlas i olika domstolar.

Dessutom biträder vi vid fastighetsbildning, bland annat styckning, klyvning, ägobyte, skifte av samfällda områden, delning och inlösning av tillandningar, nyskifte, grundande av enskilda vägar och upprättande av servitut samt fastighetsbestämning.

 

Samäganderättsförhållanden

Arvskifte, upplösande av samäganderätt samt avvittring kan kräva fastighetsdelning. Då gör vi upp ett förlikningsförslag med tillhörande fastighetsvärdering samt det slutliga skiftesinstrumentet. Vi kan också sköta fastighetsförrättningen. Vi sköter arvskiften flexibelt och opartiskt och bevakar varje delägares intressen.

Vi biträder också i beskattningsfrågor.

Landsbygdsföretagares ärenden

Vi erbjuder många tjänster för landsbygdsföretagare. Vi biträder bl.a. i ärenden som gäller bolagsrätt och generationsskiften. Vi är också specialiserade på att sköta ärenden som gäller jordbruksstöd med olika förvaltningsmyndigheter.

 

Avtalsrätt

Vi biträder bl.a. vid upprättande av arrendeavtal,  köpebrev och föravtal för fastigheter samt med att upprätta servitut och andra avtal.

Vi erbjuder också experthjälp för kommersiella avtal och samarbetsavtal och biträder i tvistefrågor vid rättegångar.

 

Familje- och kvarlåtenskapsrätt

Vi biträder i ärenden som gäller familje- och kvarlåtenskapsrätt, bl.a. upprättande av testamenten, bouppteckning, äktenskapsförord, bodelning till exempel vid skilsmässa samt arvskifte.

Vid behov kan vi också fungera som  förordnad skiftesman.

Avtalsrätt

Vi biträder bl.a. vid upprättande av arrendeavtal,  köpebrev och föravtal för fastigheter samt med att upprätta servitut och andra avtal.

Vi erbjuder också experthjälp för kommersiella avtal och samarbetsavtal och biträder i tvistefrågor vid rättegångar.

 

Familje- och kvarlåtenskapsrätt

Vi biträder i ärenden som gäller familje- och kvarlåtenskapsrätt, bl.a. upprättande av testamenten, bouppteckning, äktenskapsförord, bodelning till exempel vid skilsmässa samt arvskifte.

Vid behov kan vi också fungera som  förordnad skiftesman.

Miljörätt

Vi erbjuder experthjälp när det gäller förvaltningsrättsliga frågor som rör miljötillstånd, naturskydd och täktverksamhet. Att få ett miljötillstånd för en industrianläggning, ett djurstall eller sanering av förorenad mark går snabbare när ansökningshandlingarna har uppgjorts med hjälp av en expert.

Vi erbjuder också experttjänster i projekt som har med vattenlagen att göra, till exempel reglering, dikning, byggande av kraftverk, brobygge samt tagande av vatten och tagande av grundvatten.

Vår byrå biträder också kunderna med överklaganden som gäller miljötillstånd.

 

OTA YHTEYTTÄ
close slider