Vindkraftsparker och solcellsparker ur markägarens perspektiv

Våra experter fins till ditt förfogande om du behöver hjälp gällande förhandling, konkurrensutsättning och bestämmande av hyresnivå för arrendeavtal gällande vindkraftverk och solkraftsparker.

Förhandling gällande arrendeavtal för vindkraftverk

 

Våra experter kan assistera dig genom att genomföra en prisundersökning för enskilda arrendeavtal för vindkraftverk och bistå dig i förhandlingarna. Vi hanterar även omfattande avtalsförhandlingar mellan markägargrupper och vindkraftsföretag. Vi har aktuell information om hyresprissättning för vindkraftverk samt om olika avtalsmodeller. Våra fastighetsvärderare och jurister kan granska innehållet i ditt arrendeavtal och förhandla fram bästa möjliga villkor för dig. För markägaren är det viktigt att avtalet berättigar till en rättvis och tillräcklig ersättning samt att villkoren är sådana att eventuella tvister i framtiden kan undvikas.

 

Vindkraftverkets hyresprissättning

I Finland erbjuds markägare arrendeavtal för vindkraftsparker som är baserade på någon av dessa fyra prissättningsmodeller:

• Avtal med en fast ersättning per vindkraftverk (€/vindkraftverk), där man exempelvis inte beaktar eventuell storleksökning på vindkraftverken under planeringsskedet.
• Avtal där ersättningen är kopplad till det installerad vindkraftverkets storlek (€/installerad MW).
• Avtal som berättigar till en procentuell andel av vindkraftverkets avkastning, som är baserad på vindkraftverkets nettointäkt (% x anläggningens nettointäkt).
• Avtal som är en kombination av den andra och tredje punkten: markägaren garanteras en minimihyra (garantihyra) som är ett fast belopp, men är också berättigad till en procentuell andel av vindkraftverkets avkastning, vilket ger möjlighet till en hög inkomst under gynnsamma produktionsår.

 
Vindkraftsarrendeavtal innehåller ofta många andra ersättningar, vilket gör att det kan vara utmanande för markägaren att själv avgöra om det erbjudna avtalet är av rätt storlek samt om det ersätter alla de aspekter som normalt kompenseras i ett bra vindkraftsarrendeavtal.

 

Anskaffning av vindkraftsområden och pris- samt avtalsvariationer i vindkraftsprojekt

Anskaffningen av vindkraftsområden har accelererat snabbt under de senaste åren. Med ökad efterfrågan på vindkraftsområden har det kommit in många nya företag i branschen som vill vara med och dela på vinsten från vindkraftsprojekten. Detta har resulterat i betydande pris- och avtalsvariationer mellan olika vindkraftsprojekt, ibland upp till 2–3 gånger prisskillnad i motsvarande projekt. Eftersom vindkraftsavtal är konfidentiella avtal mellan två parter har privatägda markägare begränsad möjlighet att få information om avtalens priser och andra villkor.

 

Hur kan vi hjälpa dig med frågor som berör vindkraft?

Våra experter erbjuder markägare hjälp både med förhandling av en enskild markägares arrendeavtal men vi kan också bistå en större grupp markägare. Det allra bästa slutresultatet nås genom förhandlingar där vi får fullmakt från så många markägare som möjligt och företräder en större markägargrupp. Genom att representera ett stort och enhetligt område kan vi skapa konkurrens mellan olika vindkraftsföretag för projektet. På så sätt kan vi välja ett kvalitativt vindkraftsföretag för området och förhandla fram de bästa möjliga hyrorna för vindkraftverken för markägarna.

 

  • Vi har aktuell information om prissättning för vindkraftsarrendeavtal samt olika avtalsmodeller.
  • Vi genomför vid behov en prisundersökning för vindkraftsarrendeavtalet.
  • Vi bistår dig eller din markägargrupp i förhandlingar med representanter från vindkraftsföretaget.
  • Vi granskar innehållet i ditt avtal och förhandlar fram bästa möjliga villkor för just dig.
  • Efter att våra experter har granskat avtalet är dina intressen tryggade vid eventuella tvistefrågor om tolkningen av avtalet.

 

 

Förhandling av solkraftsarrendeavtal

Förhandlingarna om arrendeavtal för solkraftsområden, solcellsparker, motsvarar till stora delar förhandlingarna gällande arrendeavtal för vindkraftverk. Vi har lång erfarenhet av förhandlingar gällande arrendeavtal inom förnybar energi, kunskap om marknaden samt erfarenhet av fördelarna med kollektiv kraft gentemot enskilda markägare. Våra jurister kan också inkluderas i förhandlingsprocessen för att granska avtalen.

 

Förhandling av solkraftsarrendeavtal

För solkraftsområden och solcellsparker betalas vanligen årliga hyresavgifter per hektar för verksamhetstiden, en procentuell hyra baserad på solcellsparkens nettointäkt eller en kombination av dessa. Hyresvillkoren och deras nivåer avtalas under förhandlingarna, liksom andra ersättningar relaterade till planeringen och konstruktionen av solcellsparken.

 

Hur kan vi hjälpa dig med frågor som berör solkraft?

Solkraftsavtal har huvudsakligen förhandlats av våra experter under de senaste åren. Under denna tid har vi observerat betydande skillnader i pris- och avtalsvillkor för de erbjudna avtalen. Eftersom de företag som erbjuder avtalen ofta är nya aktörer inom branschen, har markägaren inte alltid möjlighet att uppnå det bästa möjliga resultatet i förhandlingen om hyresavtalet på egen hand. Förhandlingen om avtal för solcellsparker berör oftast endast en eller ett fåtal markägare, även om området är stort. Eftersom det inte finns information om prisnivåer och innehållet i tidigare avtal, går markägaren vanligtvis in i förhandlingen utan några förkunskaper. Att anlita vår expertis från säkerställer en framgångsrik förhandling om avtalet.

 

Våra tjänster inkluderar bland annat:

• Utredning av prissättningen för det erbjudna solkraftsarrendeavtalet
• Fastställande och överenskommelse om förhandlingsmål med markägaren
• Förhandling av avtalet och/eller
• Konkurrensutsättning mellan utvalda företag
• Granskning av avtalsinnehållet av en jurist som har kompetens inom avtalsrätt samt kännedom om motsvarande avtal
Kontakta oss så utformar vi tillsammans med er ett tjänstepaket som passar era behov för förhandlingar om solkraftsarrendeavtal.

 

Vem kan du kontakta angående frågor om vindkraft och solkraft?

Du kan kontakta vem som helst av våra fastighetsvärderare och jurister. Efter din första kontakt kommer våra experter att utvärdera situationen tillsammans med dig, och de ger dig direkt preliminär information om det bästa sättet att gå vidare i din situation. Vi rekommenderar även att du frågar dina grannar om vindkraftsföretaget/solkraftsföretaget har kontaktat dem. I bästa fall har även andra markägare i ditt område redan utnyttjat vår avtalsservice och säkrat en smidig förhandling samt möjlighet till de bästa möjliga ersättningsvillkoren.

OTA YHTEYTTÄ
close slider