Visste du att du vid ArvoLex kan sköta alla juridiska frågor och
fastighetsvärderingar för jord- och skogsbruksproducenter och landsbygdsföretagare?

Vem äger ArvoLex?

ArvoLex är juridisk byrå specialiserad på juridiska tjänster och fastighetsvärdering som ägs av MTK, MTK-förbunden och SLC.
Våra tjänster är en del av organisationernas medlemstjänster. Som medlem i producentorganisationen får du förmåner av oss. Vi har till exempel en avgiftsfri snabbrådgivningstjänst för medlemmarna, du hittar instruktioner för att använda den på ditt förbunds sidor. Där hittar du också andra medlemsförmåner och -rabatter som du har blivit beviljad.

ArvoLex har under årtionden samlat särskild kunskap om förhållandena på landsbygden, samt om hanteringen av landsbygdsinvånarnas juridiska frågor och fastighetsvärdering. Våra jordnära experter har omfattande erfarenhet av att sköta medlemmars uppdrag i hela landet. Vi skiljer oss från andra advokatbyråer genom att vi kan kombinera vår expertis inom olika juridiska och fastighetsfrågor till förmån för våra kunder. Vi tillhandahåller våra tjänster kostnadseffektivt och de omfattar att hjälpa våra kunder med allt från rådgivning till rättegångar.

Vi har ett nära samarbete med organisationerna för landsbygdsproducenter och lokala förbund för att hjälpa till att sköta landsbygdsinvånarnas ärenden med hänsyn till deras utgångspunkter och behov.

Från oss får du mångsidiga experttjänster enligt dina egna behov.

Gårdens avtal bör upprättas genom en grundlig bedömning av riskerna

Produktionsavtal, byggkontrakt, dräneringsavtal, samarbetsavtal, markarrendeavtal / vindkraftsavtal, fältleasingavtal
Avtalen ska alltid utformas så att villkoren är tydliga och inte öppna för tolkning. Det är skäl att be våra jurister gå igenom avtalets innehåll.

Reklamera avtalet

Klagomål måste göras skriftligt och bevisligen – krav och motiveringar måste meddelas inom rimlig tid efter avtalsbrottet. Det lönar sig inte att vänta, kontakta våra experter så fort som möjligt.

Granskning av standardavtal
Är standardavtalet lämpligt för din situation eller är avvikelser nödvändiga? Även innehållet i standardavtal kan ofta diskuteras, och där kan våra förhandlare hjälpa dig.

Eventuellt avtalsvite
Kan skadan bevisas? Hur påverkar till exempel en eventuell försening den vidare leveransen, och vilka följder har till exempel en försening i en viss leverans, på företagarens egen vidare utlovade leverans?

Säkerställ korrekt kompensationsnivå i avtalet
Till exempel i vindkraftsavtal är det viktigt att säkerställa en korrekt kompensationsnivå. Våra experters förslag på hyresnivå hjälper dig att få ett bra avtal.

Arrangemang för gemensamt ägande måste alltid förberedas noggrant tillsammans med en expert

Sammanslutningsavtal och gradvis överföring av verksamhet
Gemensamt ägande kan till exempel uppstå när föräldrar donerar egendom till barn eller barnbarn eller när fastigheten förvaltas och används av en grupp. I en sammanslutning måste nästan alla beslut fattas med godkännande av alla delägare, och då gör våra utarbetade, heltäckande sammanslutningsavtal beslutssituationerna mer flexibla.

Delning av dödsboet genom överenskommelse eller en eventuell skiftesman
Arvsskiftessituationer är ofta utmanande. Även om de inte är det, underlättas överenskommelsen genom kompetent hantering av situationen med hjälp av en expert. I kontroversiella situationer är det möjligt för oss att hjälpa till som officiell skiftesman.

Upphävande av gemensamt ägande av fastighet är möjligt vid en klyvningsförrättning
Processen är dyr och parterna blir sällan nöjda med slutresultatet. Under pågående process gällande upphävande av gemensamt ägande används ofta en förvaltares tjänster helt, eller endast för lösörets del, i de fall då klyvningen redan har inletts. Det lönar sig alltid att nå en överenskommelse om delningen med hjälp av våra experter.

Fastställande av verkligt värde på fastighetsegendom
I ägararrangemang spelar fastställandet av fastighetsegendomens värde en nyckelroll. En opartisk och motiverad värdering är ofta en förutsättning för att nå en överenskommelse. Våra utlåtanden är AKA-utlåtanden, som även av finansinstitut och myndigheter anses vara de mest tillförlitliga bedömningarna i branschen.

Våra experter gör en omfattande kartläggning över landsbygdsföretagets familjerättsliga risker och hjälper till med relaterade avtal och förhandlingar

Äktenskapsförord och testamente
Äktenskap ger upphov till giftorätt till maken eller makans egendom och vid skilsmässa eller död delas egendomen vanligtvis jämt. Med äktenskapsförord och testamente kan du själv besluta hur din egendom hanteras. Kartläggning av situationen och planering i förhand tillsammans med en expert klargör din situation.

Intressebevakningsfullmakt
Vem tar hand om dina ekonomiska och personliga ärenden under din livstid om du själv inte längre är förmögen till det? I en intressebevakningsfullmakt finns det en fullmakt med vilken du bemyndigar din förtroendeperson att sköta dina ärenden, och den träder i kraft endast vid behov. Definiera med hjälp av våra jurister de saker som du vill att fullmakten ska omfatta.

Gåvobrev
Planering av arvsskatten är viktigt. Kvarhållande av besittningsrätten i gåvobrevet kan till exempel minska andelen skatt som ska betalas. Med skatteplanering strävar man efter att förutse, minimera och rationalisera skattebetalningen. Välj de mest ekonomiskt lönsamma lösningarna med hjälp av oss.

Ägandearrangemang
Är en affär, affär med gåvokaraktär, en gåva eller generationsskifte aktuell för dig?
Hur är det med relaterade skattefrågor eller bröstarvingens laglott? Ägararrangemang bör planeras och förberedas i god tid och deras konsekvenser klargöras för alla parter.


Fastighetsvärderingar i olika överlåtelsesituationer

De opartiska och omfattande utlåtandena från våra auktoriserade fastighetsvärderare, AKA, är också värderingar som godkänts av skatteförvaltningen och organ som beviljar finansiering.

Våra auktoriserade AKA-fastighetsvärderare representerar branschens bästa expertis

Värdering av lantbruksfastigheter är en av hörnstenarna i vår expertis. Det kräver särskild kunskap om landsbygden och dess funktioner. Vi är erfarna värderare av lantbruks- och skogsbruksfastigheter, affärslokaler, industrifastigheter, egnahemshus, semesterfastigheter, turistfastigheter, specialfastigheter, vårdfastigheter och mark- och råmarkområden.

Vi utför också värderingar relaterade till markanvändningsavtal och utvärderingar av utvecklingskostnadsersättningar relaterade till stadsplanering. Vår speciella expertis är att göra olika skadebedömningar relaterade till fastighetens värde, till exempel bedömning av buller och landskapsskador.

Våra auktoriserade AKA-fastighetsvärderare representerar branschens bästa expertis och utvärderar fastigheter opartiskt, självständigt och oberoende. AKA:s åtar sig att följa fastighetsvärderingsnämndens regler, riktlinjer och bestämmelser, God praxis för fastighetsvärdering samt den internationella värderingsstandarden. Auktoriseringen garanterar värderarens yrkeskunnighet och kvaliteten på värderingsutlåtandet. Våra värderingsutlåtanden upprättas alltid skriftligt.

Många olika sorters situationer kan ge upphov till behov av värderingsutlåtande upprättat av en auktoriserad fastighetsvärderare. De vanligaste användningarna är investeringsrelaterade värderingar, bokslut och annat finansiellt beslutsfattande, skatterelaterade situationer, säkerhetsvärdering och annan värdering av utmanande fastigheter, tvister om fastighetsvärde och förebyggande av tvister, generationsskiften, arv och uppdelningar.

Miljötillståndsfrågor har blivit allt viktigare

Avståndskrav för djurstall
I och med ändringen av miljöskyddslagen infördes nya koefficienter för djurenheter. Ändringen förde med sig krav på längre avstånd mellan projektet och det störda objektet. Lagändringen är öppen för tolkning, varför det är bra att konsultera en expert.

Anmärkningar, svar och förvaltningsbesvär
I miljötillståndsärenden blir parterna hörda och de kan leda till behandling i förvaltningsdomstolen.
Med expertens hjälp är det säkert att allt som är viktigt i relation till anmärkningar, svar och förvaltningsbesvär beaktas.

Allmän granskning av miljötillstånd

Vilken är den bästa tillgängliga tekniken (BAT)? Den kommer ofta upp för behandling i miljötillståndsärenden. Det lönar sig att gå igenom bestämmelserna i miljöskyddslagen med en jurist.

Genom att ta hand om planläggningsfrågor vid rätt tidpunkt säkerställer du värdet på din fastighet

Planläggning av markägarens fastigheter
Yttranden, anmärkningar och förvaltningsbesvär om planläggningen bör göras i rätt skede av planläggningen om du anser att planläggningen kommer att påverka din situation negativt.

Förhandlingar om markanvändningsavtal, genomgång av avtalet, fastställande av markens värdeökning
I avtalsförhandlingar med städer och kommuner om planering och markanvändning är det absolut nödvändigt att använda en expert i förberedelse, granskning av avtalet samt i fastställandet av värdet. Det avtal som erbjuds måste ofta korrigeras.

Effektivt att handla i ett tidigt skede
Vänta inte, kontakta en expert omedelbart. Tidigt påverkande, samarbete och förhandlingar leder till det bästa resultatet för markägaren.

Kommunens markköp, förköpsrätt, förhandlingar om råmarksköp
Godkänn inte det första förslaget. Man kan alltid förhandla.

Olika inlösningsförrättningar gäller ofta landsbygdsfastigheter

Faser för inlösningsförrättning i landsvägs- , kraftlednings- och järnvägsförrättningar samt andra inlösningsprojekt.
Ett välmotiverat ersättningskrav lönar sig alltid. Vår fastighetsvärderare bedömer alla förluster, olägenheter och skador som orsakats din egendom så att du får full ersättning för dem. Inlösaren betalar också ersättning för användning av ombud, d.v.s. oss. Förra året fick 86% av våra kunder i inlösningsförrättningar full ersättning för fastighetsvärderarens arbete, vilket innebär att vår tjänst var gratis för dem.

Överklagan i inlösningsbeslutet
Om är missnöjd med beslutet om inlösningsförrättning kan vi fortsätta behandla ditt ärende i jorddomstolen. Ditt ärende behandlas där av våra jurister som är specialiserade på ersättningsvärderingar. Du kan ansöka om ersättning för kostnaderna för sökande av ändring från din rättsskyddsförsäkring.

Frivilliga förhandlingar och lantmäteriförrättningar
Vi hjälper också till i frivilliga förhandlingar som sker innan inlösningsförrättningen, som till exempel gäller byggnader som ska lösas in på grund av en vägplan. Hjälp av en expert i förhandlingarna bidrar vanligtvis till ett bättre resultat. Vid behov tar vi hand om anmärkningar gällande vägplaner och inlösningstillstånd för er del. Våra experter hjälper också med andra lantmäteriförrättningar, så som styckning, klyvning, inlösning av tomtdel/tillandning och enskild vägförrättning.

Från oss får du experthjälp direkt!

Kontakta ArvoLexs jurister och auktoriserade fastighetsvärderare i alla juridiska situationer och när du behöver en fastighetsvärdering. Vi tillhandahåller våra tjänster kostnadseffektivt.

Vi har framgångsrikt tagit hand om medlemmarnas uppdrag och du kan be MTK, MTK-förbund och -föreningar, skogsvårdsföreningarna, SLC och Jordägarnas förbund om rekommendationer för våra tjänster

ArvoLex betjänar dig i hela landet. Vårt kontor finns i för lantbruksproducentorganisationernas utrymmen i Esbo, Seinäjoki och Uleåborg.

Ring oss, expertens hjälp är bara ett samtal ifrån!

OTA YHTEYTTÄ
close slider