Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

 

ArvoLex Oy (jäljempänä ”ArvoLex”)
Revontulentie 8 A
02100 ESPOO

Y-tunnus: 0114259-6

 

Tietosuoja asioista vastaava yhteyshenkilö:

Toimitusjohtaja

Revontulentie 8 A

02100 ESPOO

p. 020 7411 050

 

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

 

Henkilötietoja käsittely perustuu ArvoLexin asiakkaan ja ArvoLexin väliseen asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen, asiakkaan antamaan toimeksiantoon tai muuhun asialliseen yhteyteen.

ArvoLex käsittelee rekisteriin tallennettuja henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

–       toimeksiantojen hoitaminen

–       asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta

–       lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen.

 

3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

ArvoLex kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen edellä 2. kohdassa lueteltuja käyttötarkoituksia varten.

Asiakasrekisteriin kerättävät henkilötiedot:

Yhteystiedot

–       Etunimet ja sukunimi

–       Kotiosoite

–       Puhelinnumero

–       Sähköpostisosoite

Asiakastiedot

–       Henkilötunnus / Y-tunnus

–       Kopio henkilöllisyystodistuksesta

–       Toimeksiannon laatu

–      Toimeksiannon hoitamisen kannalta välttämättömät ja tarpeelliset tiedot ja asiakirjat

–       Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

–      Muut asiakassuhteen hoidon kannalta välttämättömät ja tarpeelliset tiedot

 

4.  Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tiedot kerätään toimeksiannon yhteydessä yksityishenkilöasiakkaalta tai hänen asiamieheltään taikka yrityksen yhteyshenkilöltä itseltään. Tietoja voidaan asiakkaan suostumuksella ja lainsäädännön sallimissa rajoissa kerätä myös muilta luotettavilta tahoilta, kuten verohallinnolta, pankeilta, viranomaisilta, seurakunnilta tai yksityisyrityksiltä.

 

5.  Henkilötietojen luovuttaminen

 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

 

Asiakkaan oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) 

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja, jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

 

Asiakkaan oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan ja puutteelliset henkilötiedot täydennetään tarvittavilla toimitettavilla lisätiedoilla.

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Asiakkaalla on myös oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilanteessa, jossa hän odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

Asiakkaan oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsensä toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus saattaa asiansa toimivaltaisen valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen kansallinen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu.

 

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumukseen perustuen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Arviointikeskukselle.

 

7. Tietosuojaselosteen muuttaminen

 

ArvoLex pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. ArvoLex suosittelee, että rekisteröidyt tutustuvat tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

8. Yhteydenotot

 

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämistä koskevissa tilanteissa.

 

OTA YHTEYTTÄ
close slider