Dataskyddsförklaring

1. Registeransvarig

 

Jordägarnas värderingscentral Ab (nedan ”ArvoLex”)
Norrskensvägen 8 A
02100 ESBO

FO-nummer: 0114259-6

 

Kontaktperson som ansvarar för dataskyddsfrågor:

Verkställande direktör

Norrskensvägen 8 A

02100 ESBO

tfn 020 7411 050

 

2. Grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter

 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på ArvoLexs och kundens relation, kundens samtycke, ett uppdrag kunden gett eller en annan motiverad förbindelse.

ArvoLex behandlar personuppgifterna i registret för följande ändamål:

–       att sköta uppdrag

–       att sköta, genomföra, utveckla och följa med kundrelationen, kundservicen och därtill hörande kommunikation och marknadsföring

–       att uppfylla krav på förvaring, rapportering och förfrågningar grundade på lagen och myndigheternas förordningar och direktiv.

 

3. Uppgifter som sparas i registret

 

ArvoLex samlar endast sådana personuppgifter som behövs för ändamålen som nämns i punkt 2.

Personuppgifter som sparas i kundregistret:

Kontaktuppgifter

–       Förnamn och efternamn

–       Hemadress

–       Telefonnummer

–       E-postadress

Kunduppgifter

–       Personbeteckning/FO-nummer

–       Kopia på identitetsbevis

–       Uppdragets natur

–       De uppgifter och dokument som är nödvändiga för att sköta uppdraget

–       Uppgifter som gäller fakturering och inkassering

–       Övriga uppgifter som är nödvändiga för att sköta kundrelationen

 

4.  Lagenliga informationskällor

 

Uppgifterna samlas in i samband med uppdragsgivandet av privatpersonskunden eller kundens ombud eller av företagets kontaktperson. Uppgifter kan med kundens samtycke och inom de gränser lagen tillåter samlas in även från andra tillförlitliga håll, såsom skatteförvaltningen, banker, myndigheter, församlingar eller privata företag.

 

5.  Utlämnande av personuppgifter

 

Uppgifter utlämnas i regel inte till tredje parter. Uppgifter kan emellertid utlämnas på krav av behöriga myndigheter eller andra instanser enligt gällande lagstiftning.

 

6. Den registrerades rättigheter

 

Kundens rätt till insyn i uppgifterna 

Kunden har rätt att få bekräftelse på om hans eller hennes personuppgifter behandlas och, om de behandlas, rätt att få en kopia av personuppgifterna. Rätten till insyn kan förvägras kunden på lagstadgade grunder. Att utnyttja rätten till insyn är utgångsmässigt kostnadsfritt.

Kundens rätt till korrigering och radering av uppgifter samt begränsande av behandlingen

Kunden har rätt att be att inexakta och felaktiga personuppgifter korrigeras och bristfälliga uppgifter kompletteras med behövliga tilläggsuppgifter.

Kunden har rätt att be att uppgifter som gäller honom eller henne raderas om de inte längre behövs för de syften de insamlats för eller om uppgifterna behandlats lagstridigt.

Kunden har också rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter till exempel i en situation där kunden väntar på svar om korrigering eller radering av sina uppgifter.

Kundens rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att få personuppgifterna som gäller den registrerade och som den registrerade själv gett, i en allmänt använd och maskinläsbar form, samt rätt att överföra uppgifterna till en annan registerförare.

Personuppgifter överförs inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kundens rätt att anföra klagomål hos en tillsynsmyndighet

Kunden har rätt att anföra klagomål hos en behörig tillsynsmyndighet om kunden anser att man vid behandlingen av personuppgifterna bryter mot dataskyddsreglerna.

Den behöriga tillsynsmyndigheten i Finland när det gäller behandling av kunders personuppgifter är dataombudsmannen på justitieministeriet.

Övriga rättigheter

Om personuppgifterna behandlas utgående från kundens samtycke har kunden rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela detta till ArvoLex.

 

7. Ändring av dataskyddsförklaringen

 

ArvoLex förbehåller sig rätten att ändra denna dataskyddsförklaring genom att meddela detta i sina tjänster. Ändringarna kan grunda sig till exempel på ändringar i lagstiftningen. ArvoLex rekommenderar att de registrerade går igenom dataskyddsförklaringens innehåll regelbundet.

 

8. Kontakt

 

Den registrerade bör kontakta den registeransvariga i alla frågor som gäller behandlingen av personuppgifter och när den registrerade vill utnyttja sina rättigheter.

OTA YHTEYTTÄ
close slider