Referenssit

Läjitysalueen korvausten määrä maanomistajalle

Läjitysalueen korvausten määrä maanomistajalle

Maatalousyhtymän osakas Jaakko Halkilahti:  ”Tienpitoviranomainen tarvitsi kiireellisesti maatalousyhtymämme maita läjitysalueeksi valtatie 1 parantamishankkeen yhteydessä. Teimme sopimuksen tieviranomaisen kanssa n. 1,5 ha suuruisen alueen käyttämisestä...

lue lisää
KHO:n päätös ympäristöluvan muuttamisesta

KHO:n päätös ympäristöluvan muuttamisesta

KHO:n mukaan ympäristöluvan muuttaminen toiminnanharjoittajan ilmoituksesta ei edellyttänyt toiminnallista muutosta KHO:2022:113 ArvoLexin asiakkaalle A oli myönnetty ympäristölupa eläinsuojalle muun muassa lehmien pitoon. Luvan mukaan lietelantasäiliöt tuli kattaa...

lue lisää
Maatilan tilusjärjestely, halkomistoimitus

Maatilan tilusjärjestely, halkomistoimitus

ArvoLex lakimies avusti maatilaa tilusjärjestelyn yhteydessä toimitetussa halkomistoimituksessa. Asiassa oli ollut erimielisyys erityisesti kokonaisarvohalkomisena toiselle osapuolelle jääneiden talouskeskuksen rakennuksien arvosta. Toimituksen ratkaisun...

lue lisää
Maatilan maksukriisi, vakuusongelmat, maksujärjestelyt

Maatilan maksukriisi, vakuusongelmat, maksujärjestelyt

ArvoLex VT Timo-Matti Torppa oli Välitä Viljelijästä treffeillä Kuopiossa, jossa käsiteltiin mm. maatilojen auttamiseen eri tilanteissa ja joustavan yhteistyön merkitystä eri toimijoiden välillä. Treffien yhteydessä kuultiin myös ulosottoviranomaisen näkökulmia...

lue lisää
Yhtymän purkaminen

Yhtymän purkaminen

Maansiirtoalan yrittäjä tarvitsi asiantuntija-apua yhteisen yhtymän purkamisessa. Jutussa saavutettiin neuvottelujen jälkeen sovintoratkaisu. Asiassa oli kysymys uskotun miehen johdolla tehdystä omaisuuden myynnistä tai jakamisesta laki eräistä yhteisomistussuhteista...

lue lisää
Tulipalovahingon korvaus

Tulipalovahingon korvaus

ArvoLexin lakimies avusti maatilaa tulipalovahingon korvaamisasiassa, jossa oikeudenkäynnin aikana saavutettiin osittainen sovinto. Asiassa oli erimielisyyttä maatilaa velvoittavien vakuutuksen suojeluohjeiden noudattamisesta, mutta myös tulipalon etenemiseen...

lue lisää
Palkkavaatimuksen käsittely

Palkkavaatimuksen käsittely

Maatila tarvitsi lakimiestämme avustamaan työntekijänä olleen henkilön palkkavaatimusten käsittelyssä. Palkkaa koskevat erimielisyydet johtivat palkkakirjanpidon ja maksettujen korvausten käsittelyyn usean vuoden ajalta, sekä ylitöitä koskevan sopimuksen käsittelyyn...

lue lisää
Tuulivoimaloiden sopimus- ja vuokra-asiat

Tuulivoimaloiden sopimus- ja vuokra-asiat

Lakimiehemme ja kiinteistöarvioijamme ovat avustaneet lukuisia yksittäisiä maanomistajia tuulivoimalan rakentamiseen liittyvissä sopimus- ja vuokraneuvotteluissa vuodesta 2010 alkaen. Olemme hoitaneet myös laajoja sopimusneuvotteluja maanomistajaryhmien ja...

lue lisää
Ympäristöluvat

Ympäristöluvat

ArvoLex on avustanut asiakkaitaan useissa ympäristölupa-asioissa. Tapauksissa on usein kyse siitä, aiheuttaako suunniteltu toiminta naapureille naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tai aiotaanko hankkeessa hyödyntää ympäristönsuojelulain...

lue lisää
Lahden kehätie

Lahden kehätie

ArvoLex on mukana Lahden kehätien maantietoimituksessa, joka on suurimpia parhaillaan rakenteilla olevia tiehankkeita. Maantietoimitus alkoi jo vuonna 2016, jolloin tiealueet otettiin haltuun lunastajan toimesta. Samalla ryhdyttiin käsittelemään maapohjakorvauksia...

lue lisää
Perinnönjakoasiat

Perinnönjakoasiat

ArvoLex toimi osakkaiden yhteishallintoaikana antaman valtuutuksen nojalla pesänjakajana, jolloin saavutettiin kaikkien hyväksymä jakoratkaisu. Perinnönjaon ja avioliittolain säännösten asianmukainen soveltaminen ja joustava menettely kaikkien eduksi...

lue lisää
Kuntien maanlunastukset

Kuntien maanlunastukset

Asiantuntijamme ovat avustaneet lukuisia maanomistajia neuvotteluissa eri kuntien maanlunastustilanteissa, joissa kunta on uhannut hakea pakkolunastuslupaa valtiolta. Eräissä tapauksissa senkin jälkeen, kun kunta on jo lupaa hakenut. Olemme saaneet...

lue lisää
Maanvuokrasopimusten korotukset

Maanvuokrasopimusten korotukset

ArvoLex on laatinut arvioita ja avustanut yksittäisiä talonomistajia sekä asunto-osakeyhtiöitä tilanteissa, jossa kunnat tai seurakunnat ovat uudistaneet vanhoja maanvuokrasopimuksia, jotka ovat jääneet jälkeen käyvästä vuokratasosta. Usein uusi tarjous on...

lue lisää
Pesänjakajana perinnönjaossa

Pesänjakajana perinnönjaossa

Juristimme toimi käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana yli 20 vuotta jakamattomana olleessa kuolinpesässä. Toistuvista neuvotteluista huolimatta osakkaat eivät olleet onnistuneet sopimaan, miten kuolinpesä, johon kuului merkittävä metsäomaisuus, jaetaan....

lue lisää
Kunnan etuosto-oikeus kiinteistökaupassa

Kunnan etuosto-oikeus kiinteistökaupassa

Kunta käytti etuosto-oikeuttaan kaupassa, jossa oli myyty kiinteistö ostajan naapurista ostajalle. Asiakas kääntyi ArvoLexin lakimiehen puoleen, jonka avustuksella päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen sillä...

lue lisää
Kiinteistön kaupan pätevyys

Kiinteistön kaupan pätevyys

Avustimme asiakastamme kiinteistön kaupan pätevyysriidassa tapauksessa, jossa vastapuoli riitautti yhtiön tekemän päätöksen koskien kiinteistön kauppaa ja vaati päätöstä pätemättömäksi. Osapuolet saavuttivat sovinnon, jonka käräjäoikeus vahvisti....

lue lisää
Kiinteistön käypä arvo kuolinpesässä

Kiinteistön käypä arvo kuolinpesässä

Päämiehemme valitti pesänjakajan tekemästä perinnönjaosta kiinteistön arvon osalta, joka oli arvostettu kuolinpesän varoissa liian alhaiseksi. Kiinteistöarvioijamme arvio kiinteistön käyvän arvon. Lakimiehemme avustuksella osapuolet saavuttivat asiassa...

lue lisää
Kansainvälinen perinnönjako

Kansainvälinen perinnönjako

ArvoLexin lakimies toimi asiamiehenä tilanteessa, jossa sekä perinnönjättäjä että perilliset asuivat ulkomailla. Perintöön kuului Suomessa sijaitseva kiinteistö ja vainajan tilivarat. ArvoLex hoiti perinnönjaon ja lainhuudatuksen asiamiesten puolesta nopeasti ja...

lue lisää
Kiinteistöyhtymän neuvottelut

Kiinteistöyhtymän neuvottelut

Avustimme kiinteistöyhtymän osakkaita yhtenä ryhmänä yhtymän jakoa koskevissa neuvotteluissa. Esittämiemme kompromissiehdotusten ja auktorisoidun kiinteistöarvioijamme arvonmäärityslausunnon myötä osakkaat saavuttivat kaikkia tyydyttävän lopputuloksen. Näin vältettiin...

lue lisää
Maatilaa edustamassa

Maatilaa edustamassa

ArvoLex edusti maatilaa sopimusneuvotteluissa koskien oppilaitosten kanssa laadittavia laajoja kehittämis- ja yhteistyösopimuksia. Neuvottelut johtivat merkittäviin sopimuksiin, jotka palvelevat sopimusosapuolten lisäksi koko seutukunnan opiskeluelämää ja...

lue lisää
Maanvuokrasopimuksen riita-asia

Maanvuokrasopimuksen riita-asia

ArvoLex oli asiamiehenä maanvuokrasopimuksen pätevyyttä koskevassa riita-asiassa, jossa päämiehenä oli vuokramies. Vuokrasopimuksen sitovuus oli kiistetty velvoiteoikeudellisiin ja henkilökohtaisiin syihin vedoten. ArvoLexin tuella osapuolet päätyivät...

lue lisää
Tilusjärjestely

Tilusjärjestely

ArvoLex oli asiamiehenä tilusjärjestelyssä, jossa oli kyse tilikorvausten kohtuullisuudesta sekä tilusjärjestelyn aikana toteutetuista maanhankinnoista tilusjärjestelyn vastikemaana. Päämies sai ArvoLexin tuella merkittävän muutoksen tilikorvauksiinsa, minkä jälkeen...

lue lisää
Omakotitalon urakkariita

Omakotitalon urakkariita

ArvoLex oli asiamiehenä urakointiasiassa, joka koski urakkasuorituksen kohtuullisuutta ja oikeamääräisyyttä omakotitalon rakentamisen osalta. Asiassa pidettiin katselmukset, ja osapuolet kirjelmöivät asiamiesten välityksellä pääsemättä kuitenkaan sovintoon. Asiaa...

lue lisää
Omakotitalon kauppariita

Omakotitalon kauppariita

ArvoLex oli asiamiehenä omakotitalon kauppariidassa, jossa oli kyse kosteusvaurioituneen kohteen kaupan purkamisesta tai hinnan alennuksesta. Asiantuntija- ja arviolausuntojen myötä päämies saavutti merkittävän hinnanalennuksen.

lue lisää
OTA YHTEYTTÄ
close slider