Tiesitkö, että saat hoidettua kaikki maa- ja metsätaloustuottajan sekä
maaseudun yrittäjän lakiasiat ja kiinteistöjen arvioinnit Arviointikeskuksessa?

Kuka ArvoLexin omistaa?

ArvoLex on MTK:n, MTK-liittojen sekä SLC:n omistama laki- ja kiinteistöarviointitoimisto.
Palvelumme ovat osa järjestöjen jäsenpalveluita. Tuottajajärjestön jäsenenä saat meiltä etuja. Meillä on jäsenille esimerkiksi maksuton pikaneuvontapalvelu, jonka käyttämiseksi löydät ohjeen liittosi sivuilta. Sieltä löydät myös muut sinulle myönnettävät jäsenetumme ja -alennukset.

Arviointikeskuksessa on erityistuntemusta maaseudun olosuhteista sekä maaseudun asukkaiden lakiasioiden ja kiinteistöarviointien hoidosta vuosikymmenten ajalta. Maanläheisillä asiantuntijoillamme on laaja kokemus jäsenten toimeksiantojen hoidosta koko maassa. Erotumme muista lakitoimistoista siinä, että voimme yhdistää palveluissamme lakiasioiden ja kiinteistöasioiden eri osa-alueiden asiantuntemuksemme asiakkaamme hyödyksi. Tuotamme palvelumme kustannustehokkaasti, ja ne kattavat asiakkaidemme auttamisen neuvonnasta aina oikeudenkäynteihin asti.

Teemme tiivistä yhteistyötä maataloustuottajajärjestöjen ja paikallisten liittojen kanssa edistääksemme maaseudun asukkaiden asioiden hoitoa sekä heidän lähtökohtiensa ja tarpeidensa huomioimista.

Meiltä saat monipuolisia asiantuntijapalveluita tarpeidesi mukaisesti.

Maatilojen sopimuksien laatiminen on tehtävä perusteellisesti riskit huomioiden

Tuotantosopimukset, rakennusurakat, salaojitusurakat, yhteistyösopimukset, maanvuokrasopimukset/ tuulivoimasopimus, pellonvuokrasopimus
Sopimukset tulee aina laatia niin, että ehdot ovat selviä eikä niissä ole tulkinnan varaa. Sinun kannattaa kysyä lakimiehemme kantaa sopimuksen sisältöön.

Sopimuksen reklamaatio

Reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti ja todisteellisesti – vaatimukset ja perusteet on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa sopimusrikkomuksesta. Ei kannata jäädä odottelemaan, vaan ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä asiantuntijaamme.

Standardisopimusten tarkistus
Soveltuuko standardisopimus omaan tilanteeseesi vai tarvitaanko poikkeamia? Myös standardisopimuksien sisältö on useasti neuvoteltavissa ja siinä neuvottelijamme auttaa sinua.

Mahdollinen sopimussakko
Onko vahinko toteennäytettävissä? Kuinka esim. mahdollinen viivästyminen vaikuttaa edelleen toimitukseen, ja mitä sanktioita esim. tietyn toimituksen viivästyksestä on yrittäjän omaan edelleen luvattuun toimitukseen?

Varmista oikea korvaustaso sopimuksissa
Esimerkiksi tuulivoimasopimuksissa on oleellista varmistaa oikea korvaustaso. Asiantuntijamme esitys vuokratasosta edesauttaa sinua hyvään sopimukseen.

Yhteisomistusjärjestelyt täytyy aina valmistella tarkasti asiantuntijan kanssa

Yhtymäsopimukset tai vaiheittainen toiminnan siirto
Yhteisomistus voi syntyä esim. vanhempien lahjoittaessa omaisuutta lapsille tai lapsenlapsille, tai kun kiinteistöä hallitaan ja hyödynnetään ryhmänä. Yhtymässä lähes kaikki päätökset tulee tehdä kaikkien osakkaiden hyväksymänä, ja silloin kattavasti laatimamme yhtymäsopimus joustavoittaa päätöstilanteita.

Kuolinpesän perinnönjako sopimalla tai mahdollinen pesänjakaja
Perinnönjakotilanteet ovat monesti haastavia tilanteita, ja vaikka niin ei olisikaan, sopimista edesauttaa asiantunteva tilanteen hoito asiantuntijan avustuksella. Kiistanalaisissa tilanteissa meidän on mahdollista auttaa virallisen pesänjakajan roolissa.

Kiinteistön yhteisomistuksen purkaminen on mahdollista halkomistoimituksessa
Prosessi on kallis ja lopputulos harvoin miellyttää osapuolia. Yhteisomistuksen purkamisessa käytetään usein uskotun miehen palvelua joko kokonaan tai vain irtaimen osalta, jos halkominen on jo laitettu vireille. Asiantuntijamme avulla sopimusjakoon pääseminen kannattaa aina.

Kiinteistöomaisuuden oikean arvon määrittäminen
Omistusjärjestelyissä kiinteistöomaisuuden määrittely on keskeisessä roolissa. Puolueeton ja perusteltu arvon määritys on usein edellytys sopimukseen pääsemiseksi. Lausuntomme ovat AKA-lausuntoja, joita myös rahoituslaitokset ja viranomaiset pitävät alan luotettavimpina arviointeina.

Asiantuntijamme kartoittavat maatilan perheoikeudelliset riskit laaja-alaisesti ja avustavat niihin liittyvissä sopimuksissa ja neuvotteluissa

Avioehto ja testamentti
Avioliiton myötä syntyy avio-oikeus puolison omaisuuteen ja avioliiton purkautuessa eron tai kuoleman vuoksi omaisuus jaetaan pääsääntöisesti tasan. Avioehdolla ja testamentilla voit itse päättää omaisuutesi käsittelystä. Tilanteen kartoitus ja etukäteissuunnittelu asiantuntijan kanssa selkiyttää tilanteesi.

Edunvalvontavaltuutus
Kuka hoitaa taloudellisia ja henkilökohtaisia asioita elinaikanasi, jos et enää kykene siihen itse? Edunvalvontavaltuutuksessa on valtakirja, jolla valtuutat luottohenkilösi hoitamaan asioitasi, ja se tulee voimaan vain tarvittaessa. Määrittele lakimiehemme avustuksella asiat, jotka haluat valtuutuksen kattavan.

Lahjakirja
Perintöveron suunnittelu on tärkeää. Esimerkiksi hallintaoikeuden pidättäminen lahjakirjassa voi pienentää maksettavan veron määrää. Verosuunnittelulla pyritään ennakoimaan, minimoimaan ja järkeistämään verojen maksu. Valitse taloudellisesti kannattavimmat ratkaisut kanssamme.

Omistusjärjestelyt
Onko kauppa, lahjanluontoinen kauppa vai lahja tai sukupolvenvaihdos ajankohtaista sinulle?
Entä niihin liittyvät verokysymykset tai rintaperillisen lakiosa? Omistusjärjestelyt kannattaa suunnitella ja valmistella hyvissä ajoin etukäteen ja selvittää niiden vaikutukset kaikille osapuolille.


Kiinteistöarvioinnit erilaisissa luovutustilanteissa

Auktorisoitujen kiinteistöarvioijiemme (AKA) puolueettomat ja kattavat lausunnot ovat myös verohallinnon ja rahoitusta myöntävien tahojen hyväksymiä arvonmäärityksiä.

Auktorisoidut AKA-kiinteistöarvioijamme edustavat alan parasta osaamista

Maatilojen arviointi on yksi osaamisemme kulmakiviä. Se vaatii maaseudun ja sen toimintojen erityistä tuntemusta. Olemme kokeneita maa- ja metsätilojen, toimitilojen, teollisuuskiinteistöjen, omakotitalojen, lomakiinteistöjen, matkailukiinteistöjen, erikoiskiinteistöjen, hoivakiinteistöjen sekä maa-aines- ja raakamaa-alueiden arvioijia.

Teemme arviointeja myös maankäyttösopimuksiin sekä kaavoitukseen liittyviä kehittämis-korvausarviointeja. Erikoisosaamistamme on erilaisten kiinteistön arvoon liittyvien haitta-arvioiden tekeminen, kuten melu- ja maisemahaittojen arviointi.

Auktorisoidut AKA-kiinteistöarvioijamme edustavat alan parasta osaamista ja arvioivat kiinteistöjä puolueettomasti, itsenäisesti ja riippumattomasti. AKA-arvioijamme ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia. Auktorisoinnilla taataan arvioitsijan ammattitaito sekä arviolausunnon laatu. Arviolausuntomme laaditaan aina kirjallisesti.

Auktorisoidun kiinteistöarvioijan laatimalle arviolausunnolle voi olla tarvetta monentyyppisissä tilanteissa. Yleisimpiä käyttötilanteita ovat investointeihin liittyvät arvonlaskennat, tilinpäätökset ja muu taloudellinen päätöksenteko, verotukseen liittyvät tilanteet, haastavien kohteiden vakuusarviointi ja muu arvonmääritys, kiinteistöjen arvoon liittyvät riitatilanteet sekä riitaisuuksien ehkäiseminen, sukupolvenvaihdokset, perinnönjaot ja ositukset.

Ympäristölupa-asiat ovat korostuneet entistä enemmän

Eläinsuojien etäisyysvaatimukset
Ympäristösuojelulain muutoksen myötä mukaan tuli uusia eläinyksikkökertoimia. Muutos on tuonut pidempiä etäisyysvaatimuksia hankkeen ja häiriintyvän kohteen välille. Lakimuutos on tuonut mukanaan tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi asiantuntijan konsultointi kannattaa.

Muistutukset, vastineet ja hallintovalitukset
Ympäristölupa-asioissa kuullaan asianosaisia, ja kuulemiset voivat johtaa käsittelyyn hallinto-oikeudessa.
Asiantuntijan avustuksella muistutuksissa, vastineissa ja hallintovalituksissa otetaan varmasti kaikki asiassa tärkeä huomioon.

Ympäristöluvan tarkastelu laajassa mielessä?
Mikä on paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)? Se tulee usein käsiteltäväksi ympäristölupa-asiassa. Ympäristönsuojelulain säädökset kannattaa käydä läpi lakimiehen kanssa.

Kaavoitusasioiden oikea-aikaisella hoidolla turvaat omistuksesi arvon

Maanomistajan kiinteistön kaavoittaminen
Mielipiteet, muistutukset ja hallintovalitukset kaavoituksesta tulee tehdä kaavoituksen oikeassa vaiheessa, mikäli koet kaavoituksen heikentävän kiinteistösi hyödyntämistä.

Maankäyttösopimusneuvottelut, sopimuksen läpikäyminen, maan arvonnousun määrittäminen
Maankäyttösopimusneuvotteluissa on ehdottoman tärkeää käyttää asiantuntijaa sopimuksen valmistelussa, läpikäymisessä ja arvon määrityksessä. Usein tarjottavassa sopimuksessa on korjattavaa.

Aikaisessa vaiheessa vaikuttaminen tehokasta
Älä jää odottamaan, vaan ota heti yhteyttä asiantuntijaan. Aikainen vaikuttaminen, yhteistyö ja neuvottelut johtavat maanomistajan kannalta parhaimpaan lopputulokseen.

Kunnan maanostot, etuosto-oikeus, raakamaakauppaneuvottelut
Älä hyväksy ensimmäistä ehdotusta. Neuvotella voi aina.

Erilaiset lunastustoimitukset koskevat usein maaseutukiinteistöjä

Lunastustoimitusvaihe maantie-, voimalinja-, rautatietoimituksissa ym. lunastushankkeissa
Hyvin perusteltu korvausvaatimus kannattaa aina. Kiinteistöarvioijamme arvioi kaikki kiinteistöllesi aiheutuneet menetykset, haitat ja vahingot, jotta saat niistä täyden korvauksen. Lunastaja maksaa korvausta myös asiamiehen, meidän, käytöstämme. Viime vuonna 86 % asiakkaistamme lunastustoimituksissa sai täyden korvauksen kiinteistöarvioijan työstä, eli palvelumme oli heille siltä osin ilmaista.

Muutoksenhaku lunastuspäätökseen
Mikäli olisit tyytymätön lunastustoimituksen päätökseen, voimme jatkaa asiasi hoitoa maaoikeudessa. Asiaasi hoitaa siellä korvausarviointiin perehtynyt lakimiehemme. Muutoksenhakukustannuksiin voit hakea korvausta oikeusturvavakuutuksestasi.

Vapaaehtoiset neuvottelut ja muut maanmittaustoimitukset
Avustamme myös ennen lunastustoimitusta tapahtuvissa vapaaehtoisissa neuvotteluissa, jotka koskevat esimerkiksi tiesuunnitelman perusteella lunastettavia rakennuksia. Asiantuntijan apu neuvotteluissa edesauttaa yleensä parempaan lopputulokseen pääsemisessä. Hoidamme tarvittaessa puolestanne muistutukset liittyen tiesuunnitelmiin ja lunastuslupiin. Asiantuntijamme auttavat myös muissa maanmittaustoimituksissa, kuten lohkominen, halkominen, tontinosan/vesijätön lunastus ja yksityistietoimitus.

Meiltä saat asiantuntija-apua heti!

Ota yhteyttä ArvoLexin lakimieheen ja auktorisoituihin kiinteistöarvioijiin kaikissa oikeudellisissa tilanteissa ja kiinteistöarviointia tarvitessasi. Tuotamme palvelumme kustannustehokkaasti.

Olemme menestyksellisesti hoitaneet jäsenten toimeksiantoja ja suosituksia palveluistamme voit kysyä MTK:sta, MTK-liitoista, MHY:sistä, SLC:stä sekä Maanomistajain Liitosta.

ArvoLex palvelee sinua koko maassa. Toimistomme sijaitsevat maataloustuottajajärjestöjen tiloissa Espoossa, Seinäjoella ja Oulussa.

 

Soita meille, asiantuntijan apu on puhelinsoiton päässä!

OTA YHTEYTTÄ
close slider